Mer information om indikatorn

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i äganderätt, 20–24 år, 2008–2022. Procent.

Andelen personer som svarat att de äger sin bostad på frågan "Äger eller hyr du/ni bostaden eller är det en bostadsrätt?".

Källa:

Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare:

Statistiska centralbyrån

Nästa rapport:

2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i äganderätt, 20–24 år, 2008–2022. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 20–24 år som flyttat hemifrån och bor i äganderätt var 6,8 procent år 2022. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad över tid.

Andelen som flyttat hemifrån och bor i äganderätt var 8,3 prcoent bland killar och 5,1 procent bland tjejer år 2022. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd.

Andelen som flyttat hemifrån och bor i äganderätt var större i åldergruppen 25–29 år än i gruppen 20–24 år, 19,2 respektive 6,8 procent. Det fanns inte någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen inom respektive åldersgrupp.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar. Det betyder att 2013 är en sammanslagning av 2012 och 2013 års underökningar. 2019 är en sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar och redovisas som 2018/19. Fr.o.m. 2021 har ULF en ny design och enkelår redovisas. ULF är en urvalsundersökning och har en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator