Mer information om indikatorn

Andel unga som anger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest, 16–24 år, 2008–2022. Procent.

Har svarat ja på frågan "Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?".

Källa:

Statistiska centralbyrån (SCB), Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare:

Statistiska centralbyrån (SCB)

Nästa rapport:

2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som anger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest, 16–24 år, 2008–2022. Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest var 56 procent år 2022. Andelen ökade med 10 procentenheter jämfört med 2021.

Andelen med psykiska symtom var större bland tjejer än bland killar år 2022, 70 respektive 42 procent. Bland tjejer ökade andelen med 12 procentenheter jämfört med 2021.

Andelen med psykiska symtom var större bland unga med svensk bakgrund än bland unga med utländsk bakgrund år 2022, 60 respektive 47 procent. Bland unga med svensk bakgrund var andelen med psykiska symtom större bland tjejer än bland killar, 76 respektive 45 procent. Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen bland unga med utländsk bakgrund.

År 2022 var andelen med psykiska symtom 58 procent i åldersgruppen 20–24 år och 53 procent i gruppen 16–19 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna är inte statistiskt säkerställd. Andelen med psykiska besvär var större bland tjejer än bland killar i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16–19 år var andelen 67 procent bland tjejer och 39 procent bland killar. I gruppen 20–24 år var motsvarande siffror 73 procent bland tjejer och 44 procent bland killar.

År 2022 var andelen med psykiska symtom 59 procent i åldersgruppen 25–29 år och 56 procent i gruppen 16–14 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna är inte statistiskt säkerställd. Andelen med psykiska besvär var större bland tjejer än bland killar i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16–24 år var andelen 70 procent bland tjejer och 42 procent bland killar. I gruppen 25–29 år var motsvarande siffror 67 procent bland tjejer och 51 procent bland killar.

Fotnot:

Varje redovisat år består av sammanslagning av data från två undersökningar, till exempel är 2019 en sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar. Från och med 2021 har undersökningen ULF en ny design och enkelår redovisas. Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator