Mer information om indikatorn

Andel unga med ett BMI på 30 eller över (fetma), 16–24 år, 2010–2022. Procent.

Andel unga med ett BMI på 30 eller mer (fetma).

Källa:

Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare:

Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport:

december 2023

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga med ett BMI på 30 eller över (fetma), 16–24 år, 2010–2022. Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år med ett BMI på 30 eller mer var 6 procent år 2022. Under hela perioden 2010–2022 har andelen legat stabilt mellan 5–7 procent.

År 2022 var andelen med ett BMI på 30 eller mer lika stor (6 procent) bland både killar och tjejer.

År 2022 var andelen med ett BMI på 30 eller mer lika stor (6 procent) bland både inrikes och utrikes födda. Det fanns inte någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen inom respektive grupp.

Andelen med ett BMI på 30 eller mer var något större i åldersgruppen 20–24 än i gruppen 16–19 år under 2022, 8 respektive 5 procent. Det fanns inte någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen inom respektive grupp.

År 2022 var andelen med ett BMI på 30 eller mer större i åldersgruppen 25–29 år än i gruppen 16–24 år, 11 respektive 6 procent. Det fanns inte någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen inom respektive grupp.

Fotnot:

Body Mass Index beräknas genom att dela kroppsvikten (i kg) med längd (i m) i kvadrat. Ett BMI på 30 eller mer räknas som fetma. Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator