Mer information om indikatorn

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för misshandel, 2016-2022.

Andelen 16-24-åringar som utsatts för misshandel.

Källa:

Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare:

Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport:

Hösten 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för misshandel, 2016-2022.

Analys

Andelen unga i åldrarna 16–24 år som uppger att de utsatts för misshandel var 7 procent 2022. Andelen minskade mellan 2019 och 2020 och har sedan dess legat på en relativt stabil nivå.

Andelen unga som utsatts för misshandel är större bland killar jämfört med tjejer i åldrarna 16-24 år. År 2022 är andelen 9 respektive 5 procent. Andelen har varit högre bland killar än bland tjejer under hela perioden sedan 2016. Andelen bland killar minskade mellan 2019 och 2020, men har sedan varit stabil. Andelen bland tjejer har legat på en stabil nivå sedan 2016.

År 2022 fanns det bland unga i åldrarna 16–24 år ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda avseende andelen som uppgav att de utsatts för misshandel. År 2022 var det bland inrikesfödda en större andel killar än tjejer som uppgav att de utsatts för misshandel, 9 jämfört med 5 procent. Bland utrikesfödda fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen.

År 2022 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga i åldrarna 16-24 år med svensk respektive utländsk bakgrund avseende andelen som utsatts för misshandel. År 2022 var det bland unga med svensk bakgrund en större andel killar än tjejer som utsattes för misshandel, 9 jämfört med 5 procent. Bland unga med utländsk bakgrund fanns ingen statistisk säkerställd skillnad mellan könen.

År 2022 var andelen som utsatts för misshandel något större bland 16–19-åringar än bland unga i åldern 20–24 år, 8 procent jämfört med 6 procent. I båda åldersgrupperna var andelen som utsatts för misshandel större bland killar än bland tjejer år 2022.

Andelen som uppger att de utsatts för misshandel är större bland unga i åldern 16–24 år jämfört med personer i åldern 25–29 år, 7 respektive 4 procent år 2022. Bland unga i åldern 16–24 år var andelen som utsattes för misshandel under 2022 större bland killar än bland tjejer, 9 respektive 5 procent. År 2022 var det även en större andel män än kvinnor som utsattes för misshandel bland 25-29-åringar, 6 respektive 3 procent.

Andelen som uppger att de utsatts för misshandel är större bland unga i åldern 16–24 år jämfört med personer i åldern 30–64 år, 7 respektive 3 procent år 2022. Det är en något större andel män än kvinnor som uppger att de har utsatts för misshandel bland 30–64-åringar, 3 respektive 2 procent. Samma mönster syns även i åldrarna 16–24 år, med 9 respektive 5 procent.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundande till heltal. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå och bygger på post- och webbenkäter med cirka 64 000 personer i åldrarna 16–84 år (NTU 2023). Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet och tidsserierna startar därför från NTU 2017. När det gäller utsatthet för brott är refe

Nästa indikator