Mer information om indikatorn

Andel unga som blivit nominerade vid kommunfullmäktigeval, 18–24 år, 2002–2022. Procent.

Antal nominerade i val till kommunfullmäktige

Källa:

SCB, Valstatistik

Uppgiftslämnare:

Statistiska centralbyrån

Nästa rapport:

2027

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som blivit nominerade vid kommunfullmäktigeval, 18–24 år, 2002–2022. Procent.

Analys

Andelen unga 18–24 år som nominerades i val till kommunfullmäktige 2022 var 3,2 procent. Det är en liten minskning jämfört med föregående val.

Andelen nominerade killar var något större än andelen nominerade tjejer, 1,9 respektive 1,4 procent.

Det var en större andel inrikes än utrikes födda unga som nominerades till kommunfullmäktige 2022, 2,9 respektive 0,4 procent. Bland inrikes födda unga var andelen nominerade något större bland killar än bland tjejer. Bland utrikes födda unga var det knappt någon skillnad mellan könen.

Det var en större andel unga med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund som nominerades till kommunfullmäktige 2022, 2,7 respektive 0,6 procent. Bland unga med svensk bakgrund var andelen nominerade något större bland killar än bland tjejer. Bland unga med utländsk bakgrund var det knappt någon skillnad mellan könen.

Det var knappt någon skillnad mellan åldersgruppen 18–24 år och gruppen 25–29 år i andelen nominerade till kommunfullmäktige 2022. I båda åldersgrupperna var det något fler killar respektive män än tjejer respektive kvinnor som nominerades.

Andelen nominerade till kommunfullmäktige 2022 var betydligt större i åldersgruppen 30 år eller äldre än i gruppen 18–24 år, 59,4 respektive 3,2 procent. I båda åldersgrupperna var det något fler killar respektive män än tjejer respektive kvinnor som nominerades.

Fotnot:

Uppgifterna avser valtillfället. Uppgift om ålder avser ålder vid årets slut. Uppgifter om utländsk eller svensk bakgrund, inrikes eller utrikes födelseland har hämtats från SCB:s register över totalbefolkningen.

Nästa indikator