Mer information om indikatorn

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri, 2016-2022.

Andelen 16–24-åringar som utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri.

Källa:

Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare:

Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport:

Hösten 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri, 2016-2022.

Analys

Andelen unga 16–24 år som uppger att de utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri var 8 procent 2022. Andelen ökade mellan 2016 och 2018. Till år 2022 har andelen åter minskat och är lägre än den var år 2018.

Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan andelen tjejer och killar som blivit utsatta för bedrägeri år 2022. Det finns inga statistiskt säkertställda skillnader över tid för tjejer respektive killar.

År 2022 var andelen som uppgav att de utsatts för bedrägeri större bland utrikesfödda jämfört med inrikesfödda, bland unga i åldrarna 16–24 år, 10 respektive 7 procent. Det är en högre andel som utsatts bland utrikes födda killar jämfört med inrikes födda killar, bland tjejer finns ingen statistiskt säkerställd skillnad. År 2022 fanns det ingen statistisk säkerställd skillnad mellan killar och tjejer avseende andelen som uppgav att de utsatts för bedrägeri, varken bland inrikes- eller utrikesfödda.

År 2022 fanns det bland unga i åldrarna 16–24 år ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan de med svensk respektive utländsk bakgrund, avseende andelen som uppgav att de utsatts för bedrägeri. År 2022 fanns det ingen statistisk säkerställd skillnad mellan killar och tjejer avseende andelen som uppgav att de utsatts för bedrägeri, varken bland unga med svensk eller utländsk bakgrund.

År 2022 är andelen som blivit utsatta för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri lägre i åldersgruppen 16-19 år än i åldrarna 20-24 år, 9 jämfört med 6 procent. Det finns inte några statistisk säkerhetsställda skillnader mellan könen i någon av åldersgrupperna år 2022.

År 2022 fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan andelen som blivit utsatta för bedrägeri i åldersgruppen 16–24 år jämfört med åldrarna 25–29 år. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan könen i någon av dessa åldersgrupperna 2022.

År 2022 var andelen som utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort- och kreditbedrägeri är större i åldersgruppen 30–64 år jämfört med unga i åldern 16–24 år, 11 jämfört med 8 procent. År 2022 är andelen som uppger att de har utsatts för bedrägeri något större bland män än bland kvinnor i gruppen 30–64 år, 12 respektive 10 procent. I åldersgruppen 16–24 år finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundande till heltal. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå och bygger på post- och webbenkäter med cirka 64 000 personer i åldrarna 16–84 år (NTU 2023). Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet och tidsserierna startar därför från NTU 2017. När det gäller utsatthet för brott är refe

Nästa indikator