Mer information om indikatorn

Andel unga 16-24 år som uppger att de utsatts för sexualbrott, 2016–2022.

Andelen 16–24-åringar som uppger att de utsatts för sexualbrott.

Källa:

Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare:

Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport:

Hösten 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga 16-24 år som uppger att de utsatts för sexualbrott, 2016–2022.

Analys

Andelen unga i åldrarna 16–24 år som uppger att de utsatts för sexualbrott var 16 procent under 2022. Mellan 2016 och 2017 skedde en ökning av andelen utsatta, följt av en minskning fram till och med 2020. Därefter har andelen legat på en relativt stabil nivå.

Det är en betydligt större andel tjejer än killar som uppger att de utsattes för sexualbrott 2022, 25 procent jämfört med 3 procent. Skillnaden mellan könen har funnits under hela tidsperioden. Bland killar har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott varit relativt stabil över tid. Bland tjejer ökade andelen först mellan 2016 och 2017. Därefter har andelen minskat fram till år 2021 och därefter varit oförändrad.

År 2022 var andelen som uppgav att de utsatts för sexualbrott större bland inrikes- jämfört med utrikesfödda, bland unga i åldrarna 16–24 år, 17 jämfört mot 10 procent. Om resultaten studeras separat för killar och tjejer är skillnaden bara statistiskt säkerställd bland tjejerna. År 2022 var det en större andel tjejer än killar som uppgav att de utsatts för sexualbrott bland både inrikesfödda (27 jämfört med 3 procent) och utrikesfödda (18 jämfört med 2 procent).

År 2022 var det en större andel med unga svensk jämfört med utländsk bakgrund som uppgav att de utsatts för sexualbrott i åldrarna 16–24 år, 17 jämfört med 11 procent. Om resultaten studeras separat för killar och tjejer är skillnaden bara statistiskt säkerställd bland tjejerna. År 2022 var det en större andel tjejer än killar som uppgav att de utsatts för sexualbrott bland både unga med svensk bakgrund (27 jämfört med 3 procent) och utländsk bakgrund (19 jämfört med 3 procent).

År 2022 var andelen som uppgav att de utsatts för sexualbrott större i gruppen 20–24 år jämfört med 16-19 år med 18 respektive 14 procent. I båda åldersgrupperna är andelen som uppger att de har utsatts för sexualbrott betydligt större bland tjejer än bland killar.

Det är vanligare att unga i åldern 16–24 år uppger att de utsätts för sexualbrott än personer i åldern 25–29 år, år 2022 var andelen 16 respektive 12 procent. I båda åldersgrupperna är andelen betydligt större bland kvinnor och tjejer än bland män och killar. Skillnaden mellan könen är större bland unga i åldern 16–24 år än 25–29 år.

Det är betydligt vanligare att unga i åldern 16–24 år uppger att de utsätts för sexualbrott än personer i åldern 30–64 år, 16 respektive 3 procent år 2022. I båda åldersgrupperna är det en större andel kvinnor och tjejer jämfört med män och killar som uppger att de har utsatts för sexualbrott. Skillnaden mellan könen är betydligt större i åldersgruppen 16–24 år jämfört med i åldersgruppen 30–64 år.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundande till heltal. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå och bygger på post- och webbenkäter med cirka 64 000 personer i åldrarna 16–84 år (NTU 2023). Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet och tidsserierna startar därför från NTU 2017. När det gäller utsatthet för brott är refe

Nästa indikator