Mer information om indikatorn

Andel unga som bor kvar hos sina föräldrar, 20–24 år, 2008–2022. Procent.

Andelen unga i åldern 20‒24 år som angett att de bor hemma med sina föräldrar.

Källa:

Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare:

Statistiska centralbyrån

Nästa rapport:

April 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som bor kvar hos sina föräldrar, 20–24 år, 2008–2022. Procent.

Analys

År 2022 var andelen unga 20–24 år som uppgav att de bor kvar hos sina föräldrar 30 procent. Andelen är oförändrad jämfört med 2021.

Andelen unga 20–24 år som uppgav att de bor kvar hos sina föräldrad var 32 procnet bland killar år 2022. Bland tjejer var andelen 28 prcoent. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd.

Andelen som uppgav att de bor kvar hos sina föräldrad var 31 procnet bland unga med svensk bakgrund år 2022. Bland unga med utländsk bakgrund var andelen 30 prcoent. Skillnaden mellan grupperna är inte statistiskt säkerställd.

Andelen som uppgav att de bor kvar hemma hos sina föräldrar var större i åldersgruppenn 20–24 än i gruppen 25–29 år under 2022, 30 respektive 7 procent. Det finns inte någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen inom respektive åldersgrupp.

Fotnot:

Varje redovisat år består av sammanslagning av data från två undersökningar, till exempel är 2019 en sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar. Från och med 2021 har undersökningen ULF en ny design och enkelår redovisas. Ingen könsindelad data kan visas för svensk/utländsk bakgrund på grund av för få individer i underlaget. Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator