Mer information om indikatorn

Andel unga som inte studerar och som saknar gymnasieutbildning, 16–24 år, 2008–2022. Procent.

Andel unga, 16–24 år, som inte studerar och inte har fullföljt en utbildning motsvarande minst 2-årig gymnasieutbildning. Även om det inte finns gymnasieutbildningar som är 2-åriga så räknas personer som inte fullföljt gymnasiet men som har gått två år i gymnasiet till denna nivå i Utbildningsregistret som underlaget bland annat hämtas från.

Källa:

Utbildningsregistret (UREG) och Registret personer i utbildning (RPU)

Uppgiftslämnare:

SCB

Nästa rapport:

Feb-25

Jämförbar statistik från EU: EUROSTAT

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som inte studerar och som saknar gymnasieutbildning, 16–24 år, 2008–2022. Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år som inte studerade och saknade gymnasieutbildning var 6,8 procent år 2022. Det är en liten ökning jämfört med 2021, då andelen var 6,4 procent.

År 2022 var andelen utan gymnasieutbildning större bland killar än bland tjejer, 8,4 respektive 5,1 procent. Andelen har varit större bland killar än bland tjejer under hela mätperioden.

Andelen unga 16–24 år utan gymnasieutbildning var betydligt större bland utrikes än bland inrikes födda under 2022, 12 respektive 5,4 procent. Andelen utan gymnasieutbildning var större bland killar än bland tjejer, både bland inrikes och utrikes födda. Bland inrikes födda var andelen 6,4 procent bland killar och 4,4 procent bland tjejer. Bland utrikes födda var motsvarande siffror 15,4 procent bland killar och 7,7 procent bland tjejer. Sedan 2020 har andelen bland utrikes födda killar ökat påtagligt.

År 2022 var andelen unga 16–24 år utan gymnasieutbildning dubbelt så stor bland unga med utländsk bakgrund än bland unga med svensk bakgrund, 10,1 respektive 5,3 procent. Andelen utan gymnasieutbildning var större bland killar än bland tjejer, både bland unga med svensk bakgrund och unga med utländsk bakgrund. Bland unga med svensk bakgrund var andelen 6,1 procent bland killar och 4,5 procent bland tjejer. Bland unga med utländsk bakgrund var motsvarande siffror 13,2 procent bland killar och 6,5 procent bland tjejer. Sedan 2020 har andelen bland killar med utländsk bakgrund ökat påtagligt.

År 2022 var andelen utan gymnasieutbildning större i åldersgruppen 20–24 år än i gruppen 16–19 år, 9,2 respektive 3,8 procent. Andelen utan gymnasieutbildning var större bland killar än bland tjejer i båda åldersgrupperna. I åldersgruppen 16–19 år var andelen 4,2 procent bland killar och 3,3 procent bland tjejer. I åldersgruppen 20–24 år var andelen 11,6 procent bland män och 6,6 procent bland kvinnor.

Fotnot:

Gruppen unga som inte uppnått 2-årig gymnasial utbildningsnivå och inte var i studier under höstterminen utgörs endast av dem som vi har en uppgift om högsta utbildning i Utbildningsregistret. Personerna har utbildningsnivå 100-317, enligt Svensk Utbildningsnomenklatur, i Utbildningsregistret. Högsta utbildning i Utbildningsregistret klassificeras enligt SUN, http://scb.se/sun/.

Nästa indikator