Mer information om indikatorn

Andel unga som valts in till kommunfullmäktige, 18–24 år, 2002–2022. Procent.

Antal valda i val till kommunfullmäktige.

Källa:

SCB, Valstatistik

Uppgiftslämnare:

Statistiska centralbyrån

Nästa rapport:

2027

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som valts in till kommunfullmäktige, 18–24 år, 2002–2022. Procent.

Analys

Andelen unga 18–24 år som valdes in i kommunfullmäktige 2022 var 2,5 procent. Det är en liten minskning jämfört med föregående val.

Det var något fler killar än tjejer som valdes in, 1,4 respektive 1,1 procent.

Andelen som valdes in i kommunfullmäktige 2022 var större bland inrikes än bland utrikes födda, 2,3 respektive 0,2 procent. Bland inrikes födda var andelen något större bland killar än bland tjejer. Bland utrikes födda var det ingen skillnad mellan könen.

Andelen som valdes in i kommunfullmäktige 2022 var större bland unga med svensk än med utländsk utländsk bakgrund, 2,2 respektive 0,3 procent. Bland unga med svensk bakgrund var andelen något större bland killar än bland tjejer. Bland unga med utländsk bakgrund var det ingen skillnad mellan könen.

Andelen som valdes in i kommunfullmäktige 2022 var något större i åldersgruppen 25–29 år än i gruppen 18–24 år, 3 respektive 2,5 procent. Inom båda grupperna var andelen större bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor.

Andelen som valdes in i kommunfullmäktige 2022 var betydligt större i åldersgruppen 30–64 år än i gruppen 18–24 år, 69,1 respektive 2,5 procent. Inom båda grupperna var andelen större bland killar respektive män än bland tjejer respektive kvinnor.

Fotnot:

Uppgifterna avser valtillfället. Uppgift om ålder avser ålder vid årets slut. Uppgifter om utländsk eller svensk bakgrund, inrikes eller utrikes födelseland har hämtats från SCB:s register över totalbefolkningen.

Nästa indikator