Mer information om indikatorn

Andel unga som upplever att de har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen, 16–25 år, 2004–2021. Procent.

Andel unga som svarat att de upplever att de har stora eller mycket stora möjlighet att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen.

Källa:

Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport:

2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som upplever att de har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen, 16–25 år, 2004–2021. Procent.

Analys

Andelen unga 16–25 år som upplever att de har möjligheter att föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen var 16 procent år 2021. Andelen ökade mellan 2004 och 2009 men har sedan varit stabil fram till år 2021.

Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan tjejer och killar år 2021.

Det fanns ingen skillnad mellan unga inrikes eller utrikes födda 16–25 år som upplever att de har möjligheter att föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen år 2021. År 2021 fanns det inte heller någon skillnad mellan tjejer och killar i någon av grupperna inrikes eller utrikes födda unga.

Det fanns ingen skillnad mellan unga 16–25 år med svensk eller utländsk bakgrund vad gäller andelen som upplever att de har möjligheter att föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen år 2021. Det fanns inte heller någon skillnad mellan tjejer och killar i någon av grupperna unga med svensk eller utländsk bakgrund år 2021.

År 2021 var det en något större andel bland unga i åldern 16-19 år som upplevde att de har möjigheter att föra fram åsikter till beslutsfattare i kommunen, jämfört med unga i åldersgruppen 20–25 år, 17 respektive 15 procent. År 2021 fanns inga skillnader mellan tjejer och killar i någon av åldersgrupperna 16–19 år eller 20–25 år.

Fotnot:

Talen i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator