Mer information om indikatorn

Andel elever som avslutat grundskolans årskurs 9 som var behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan, läsåren 2011/12–2022/23. Procent.

Sedan våren 2011 presenteras behöriga till gymnasiet som att vara behörig till yrkesprogram. Det innebär att ha godkänt betyg A-E i minst 8 ämnen varav tre av dem är matematik, engelska och svenska alternativt svenska som andraspråk. De flesta elever som är behöriga till yrkesprogram är även behöriga till högskoleförberedande program, som kräver godkänt betyg i minst 12 ämnen.

Källa:

Skolverkets officiella statistik

Uppgiftslämnare:

Skolverket

Nästa rapport:

2025 apr

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel elever som avslutat grundskolans årskurs 9 som var behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan, läsåren 2011/12–2022/23. Procent.

Analys

Under våren 2023 var 85,2 procent av eleverna som avslutat årskurs 9 behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, vilket är på ungefär samma nivå som föregående år. Under perioden 2012 till 2023 har andelen behöriga till yrkesprogram minskat från 87,5 till 85,2 procent.

Under våren 2023 var andelen behöriga något större bland tjejer än bland killar, 85,8 respektive 84,6 procent. Andelen har varit större bland tjejer än bland killar under hela perioden 2012 till 2023, men skillnaden har minskat något på senare år.

Under våren 2023 var andelen behöriga större bland inrikes födda elever än bland utrikes födda elever, 88,6 procent respektive 66,3 procent. Under perioden 2012 till 2023 har andelen ökat något bland utrikes födda elever. Bland inrikes födda elever var skillnaden i behörighet mellan killar och tjejer marginell. Bland utrikes födda elever var andelen behöriga större bland tjejer än bland killar, 68,4 respektive 64,3 procent.

Under våren 2023 var andelen behöriga större bland elever med svensk bakgrund än bland elever med utländsk bakgrund, 89,3 respektive 73,8 procent Bland elever med svensk bakgrund var skillnaden i behörighet mellan killar och tjejer marginell. Bland elever med utländsk bakgrund var andelen behöriga större bland tjejer än bland killar, 75,4 respektive 72,3 procent.

Fotnot:

Under läsåret 2015/16 invandrade många barn. De som har kommit sent inpå betygsättningen har haft svårt att hinna uppnå godkända slutbetyg. De nyanlända eleverna utgör 4 procent av den totala populationen 2017 jämfört med 5 procent 2016 och 1 procent eller mindre tidigare år. Sedan våren 2015 ingår elever som saknar uppgift om personnummer i kategorin utländsk bakgrund och utrikes födda. Tidigare ingick dessa i svensk bakgrund och inrikes födda. Dorotea kommun har ej inkommit med uppgift våren 2019.

Nästa indikator