Mer information om indikatorn

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för personrån, 2016-2022.

Andelen unga i ålderna 16–24 år som uppger att de utsatts för personrån.

Källa:

Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare:

Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport:

Hösten 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för personrån, 2016-2022.

Analys

Andelen unga i åldrarna 16–24 år som uppger att de utsatts för personrån var 2 procent 2022. Andelen har minskat något sedan 2019.

År 2022 var det en större andel killar än tjejer som uppger att de utsattes för personrån, 4 respektive 1 procent. Skillnaden mellan könen har funnits sedan 2016. Bland killar ökade andelen mellan 2016 och 2019, och har därefter minskat. Bland tjejer har andelen legat på en relativt stabil nivå.

År 2022 fanns det bland unga i åldrarna 16–24 år ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda avseende andelen som uppgav att de utsatts för personrån. År 2022 var det bland inrikesfödda en större andel killar än tjejer som uppgav att de utsatts för personrån, 4 jämfört med 1 procent. Bland utrikesfödda fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen.

År 2022 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga med svensk eller utländsk bakgrund i åldrarna 16–24 år, avseende andelen som uppgav att de utsatts för personrån. År 2022 var det en större andel killar än tjejer med svensk bakgrund som uppgav att de utsatts för personrån, 4 jämfört med 1 procent. Bland unga med utländsk bakgrund fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen samma år.

År 2022 finns ingen statistisk säkerställd skillnad mellan andelen utsatta i åldersgruppen 16-19 år jämfört med 20-24-åringar. I båda åldersgrupperna är andelen utsatta för personrån större bland killar än bland tjejer under hela perioden.

Det finns ingen statistisk säkerställd skillnad mellan andelen utsatta i åldersgruppen 16-24 år jämfört med 25-29 år 2022. I båda åldersgrupperna är andelen utsatta för personrån signifikant större bland killar än bland tjejer.

Det är vanligare att unga i åldern 16–24 år uppger att de utsatts för personrån än personer i åldern 30–64 år, 2 respektive 1 procent år 2022. Det är en större andel män och killar jämför med kvinnor och tjejer som uppger att de har utsatts för personrån, vilket gäller i båda åldersgrupperna.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundande till heltal. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå och bygger på post- och webbenkäter med cirka 64 000 personer i åldrarna 16–84 år (NTU 2023). Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet och tidsserierna startar därför från NTU 2017. När det gäller utsatthet för brott är refe

Nästa indikator