Mer information om indikatorn

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i bostadsrätt, 20–29 år, 2008–2023. Procent.

Andelen personer som svarat att de bor i en bostadsrätt på frågan "Äger eller hyr du/ni bostaden eller är det en bostadsrätt?".

Källa:

Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare:

Statistiska centralbyrån

Nästa rapport:

April 2025

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i bostadsrätt, 20–29 år, 2008–2023. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 20–24 år som flyttat hemifrån och bor i bostadsrätt var 15 procent år 2023. Andelen var 19 procent år 2008/09, det finns inte någon statistiskt säkerställd skillnad jämfört med dessa år.

Andelen som flyttat hemifrån och bodde i bostadsrätt var 16 procent bland tjejer och 14 procent bland killar år 2023. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen detta år. Varken bland killar eller tjejer är förändringar över tid statistiskt säkerställda.

År 2023 var det en högre andel som bodde i bostadsrätt i åldersgruppen 25–29 år än i åldersgruppen 20–24 år, andelen var 24 respektive 15 procent. År 2023 fanns inga statistiskt säkerhetsställda skillnader mellan kvinnor och män i någon av åldersgrupperna 20–24 år och 25–29 år.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar. Det betyder att 2013 är en sammanslagning av 2012 och 2013 års underökningar. 2019 är en sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar och redovisas som 2018/19. Fr.o.m. 2021 har ULF en ny design och enkelår redovisas. ULF är en urvalsundersökning och har en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator