Mer information om indikatorn

Andel av avgångseleverna från gymnasieskolan som gick ut med grundläggande behörighet till högskolestudier läsåren 2011/12-2022/23. Procent.

Andel avgångselever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola

Källa:

Skolverkets register över elever som avslutat gymnasieskolan vårterminen varje år.

Uppgiftslämnare:

Skolverket

Nästa rapport:

Mar-25

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel av avgångseleverna från gymnasieskolan som gick ut med grundläggande behörighet till högskolestudier läsåren 2011/12-2022/23. Procent.

Analys

Andelen avgångselever med grundläggande behörighet till högskola/universitet ökade från 70 procent år 2014 till 72 procent år 2023.

Under hela perioden 2012 till 2023 var det en större andel behöriga bland tjejer än bland killar. Skillnaden ökade med införandet av den nya läroplanen 2014. År 2023 var andelen behöriga 80 procent bland tjejer och 65 procent bland killar.

Under hela perioden 2012 till 2023 var det en större andel inrikes födda elever än utrikes födda elever som var behöriga till högskola/universitet. År 2023 var andelen behöriga 73 procent bland inrikes födda och 64 bland utrikes födda. Under hela perioden var andelen behöriga större bland tjejer än bland killar, både för inrikes och utrikes födda elever. Bland utrikes födda elever var andelen behöriga killar har andelen minskat från 58 procent och andelen bland tjejer 71 procent år 2023. Bland inrikes födda elever var andelen 66 procent bland killar och 81 procent bland tjejer år 2023.

Under hela perioden 2012 till 2023 var det en något större andel elever med svensk än med utländsk bakgrund som var behöriga till högskola/universitet. År 2023 var andelen 73 procent bland elever med svensk bakgrund och 69 procent bland elever med utländsk bakgrund. Under hela perioden var andelen behöriga större bland tjejer än bland killar, både bland elever med svensk och med utländsk bakgrund. Bland inga med utländsk bakgrund var andelen behöriga 62 procent bland killar och 75 procent bland tjejer år 2023. Bland elever med svensk bakgrund var andelen samma år 66 procent bland killar och 81 procent bland tjejer.

Fotnot:

År 2014 var första året med en ny läroplan, Gy 2011. I den är reglerna ändrade för vilka kurser som ger grundläggande behörighet. Om man jämför avgångskullarna från och med 2013/14 med tidigare avgångskullar är det viktigt att veta att man jämför grupper som gått med olika läroplaner. År 2020 innebär läsåret 2019/20 och så vidare. Talen i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator