Mer information om indikatorn

Andel unga i åldern 16–24 år som känner otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet 2017–2023.

Andelen unga i åldern 16-24 år som uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga när de går ut ensamma sent på kvällen i det egna bostadsområdet samt de som avstår från att gå ut på grund av otrygghet.

Källa:

Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare:

Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport:

hösten 2024

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga i åldern 16–24 år som känner otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet 2017–2023.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år som känner sig otrygga i bostadsområdet var 31 procent år 2023. Andelen har legat på en relativt stabil nivå sedan 2017.

År 2023 var det en betydligt större andel tjejer än killar som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen, 43 respektive 16 procent. Skillnaden mellan könen har varit tydlig vid varje mättillfälle.

År 2023 fanns det bland unga i åldrarna 16–24 år ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda avseende andelen som kände sig otrygga vid utevistelse sent på kvällen. År 2023 var det en större andel tjejer än killar som uppgav att de kände sig otrygga bland både inrikesfödda (43 jämfört med 15 %) och utrikesfödda (43 jämfört med 21 %).

År 2023 fanns det bland unga i åldrarna 16–24 år ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan de med svensk respektive utländsk bakgrund avseende andelen som kände sig otrygg vid utevistelse sent på kvällen. År 2023 var det en större andel tjejer än killar som kände sig otrygga bland både de med svensk (45 jämfört med 18 procent) och utländsk bakgrund (48 jämfört med 20 procent).

År 2023 fanns ingen statistisk säkerhetsställd skillnad mellan åldersgrupperna 16–19 år och 20–24 år avseende andelen som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen. År 2023 var det dock en signifikant större andel tjejer än killar som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen i båda åldersgrupperna. Skillnaden mellan könen har varit tydlig sedan 2017.

År 2023 fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan åldersgrupperna 16-24 år och 25-29 år i andel som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen. Andelen som kände sig otrygga var större bland kvinnor än bland män i gruppen 25–29 år, 37 respektive 20 procent år 2023. Samma mönster återfinns i gruppen 16-24 år, med 43 procent bland tjejer och 16 procent bland killar. Skillnaderna har varit tydliga under hela perioden.

År 2023 var det en lägre andel i ålderk 30–64 år som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen jämfört med unga i åldern 16–24 år, 24 respektive 31 procent. Andelen som kände sig otrygga var betydligt större bland kvinnor än bland män i gruppen 30–64 år, 31 respektive 17 procent år 2023. Samma mönster återfinns i gruppen 16-24 år, med 43 procent bland kvinnor och 16 procent bland män. Skillnaderna har varit tydliga hela perioden.

Fotnot:

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå och bygger på post- och webbenkäter med cirka 64 000 personer i åldrarna 16–84 år (NTU 2023). Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet och tidsserierna startar därför från NTU 2017. När det gäller utsatthet för brott är referensperioden föregående kalenderår (i NTU 2023

Nästa indikator