Mer information om indikatorn

Andel studerande på svenska universitet och högskolor, 19–24 år, 2011-2023 Procent.

Andel studerande av befolkningen, 19–29 år, på grund- och avancerad nivå vid svenska universitet och högskolor. Inresande studenter är exkluderade.

Källa:

SCB, Registret över totalbefolkningen och Universitets- och högskoleregistret

Uppgiftslämnare:

SCB

Nästa rapport:

Apr-25

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel studerande på svenska universitet och högskolor, 19–24 år, 2011-2023 Procent.

Analys

Andelen studerande vid universitet/högskola i åldersgruppen 19-24 år var 23 procent på hösten 2023 vilket är samma andel som föregående år.

Hösten 2023 var andelen som studerade i åldersgruppen 19-24 år 28 procent bland tjejer och 19 procent bland killar. Andelen som studerar var större bland tjejer än killar under hela perioden 2011 till 2023.

Under perioden 2011 till 2023 var det en betydligt större andel som studerade vid universitet och högskola bland inrikes födda än bland utrikes födda i åldersgruppen 19-24 år. Hösten 2023 studerade 25 procent bland inrikes födda respektive 15 procent bland utrikes födda. Bland unga utrikes födda var andelen studerande 21 procent bland tjejer och 11 procent bland killar hösten 2023. Bland unga inrikes födda var andelen studerande 30 procent bland tjejer och 21 procent bland killar.

Under perioden 2011 till 2023 var det en betydligt större andel bland unga med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund som studerade vid universitet/högskola i åldersgruppen 19-24 år. Hösten 2023 var andelen 25 procent bland unga med svensk bakgrund och 20 procent bland unga med utländsk bakgrund. Bland unga med utländsk bakgrund var andelen studerande 26 procent bland tjejer och 15 procent bland killar hösten 2023. Bland unga med svensk bakgrund var andelen studerande 29 procent bland tjejer och 21 procent bland killar.

Hösten 2023 var andelen som studerade vid universitet eller högskola mindre i åldersgruppen 19-20 år än i åldersgruppen 21-24 år, 17 respektive 26 procent. Inom båda åldersgrupperna var det en större andel tjejer än killar som studerade.

Hösten 2023 var andelen som studerade vid högskola eller universitet större i åldersgruppen 19-24 år än i åldersgruppen 25-29 år, 23 respektive 11 procent. Inom båda åldersgrupperna var det en större andel unga kvinnor än unga män som studerade.

Fotnot:

Avser studerande på grundnivå och avancerad nivå vid svenska universitet och högskolor höstterminerna 2011 till 2023. Avser andel av befolkningen, inresande studenter är exkluderade. Talen i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator